Forum Gündemi:

Konu Başlığı : Hayrabolu Belediyesi Mühendis Alacak

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 0 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Admin
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
Site Kurucusu
*******
93
mesajlar
91
konular
5
REP PUANI
Site Kurucusu
06-04-2020
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
İstanbul
(Adres)
#1
15-07-2020, 14:29:27
HAYRABOLU BELEDİYESİ
 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 
Hayrabolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

[Resim: hayrabolu-belediyesi-muhendis.jpg]

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
 
a) Türk vatandaşı olmak,
 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
Başvuru sırasında;
 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Kurumumuza ait www.hayrabolu.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
 
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
 
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 27.07.2020 tarihinden 07.08.2020 Cuma günü saat 17.00'ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 
Adaylar başvuru belgelerini:
 
a) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.hayrabolu.bel.tr internet adresine,
 
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Hayrabolu Belediye Başkanlığı İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi No:3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ adresine gönderebileceklerdir.
 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
 
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
 
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 10.08.2020 Pazartesi günü Belediyemizin www.hayrabolu.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 
c) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
 
Hayrabolu Belediye Başkanlığı Hüseyin Selahattin Ali MORALI Kültür Akademisi Meclis Salonunda (Kahya Mahallesi Moralı Sokak No:4 Hayrabolu/TEKİRDAĞ) memur alımı için 14.08.2020 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
 
Sınav Konuları:
 
* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 
* Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile
 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
 
Adayların atamaya esas başarı puanı; Başkanlığımız tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Başkanlığımız internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri idarenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
 
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrodan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin idaremizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
 
İlan Olunur.
 
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kpss Bilgileri - Türkiye'nin Kpss Hazırlık Portalı olarak yola çıktık ve bu yolda tüm arkadaşlarımıza gerekli destekleri sağlamak için sürekli çalışıyoruz.

www.kpss2021.com - www.kpssbilgileri.com


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Gazipaşa Belediyesi 10 Memur Alacak Admin 0 478 15-07-2020, 14:16:04
Son Yorum: Admin
  Yıldırım Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alacak Admin 0 452 15-07-2020, 14:11:07
Son Yorum: Admin
  Eyüpsultan Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak Admin 0 473 15-07-2020, 14:02:36
Son Yorum: Admin
  Gebze Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alacak Admin 0 460 15-07-2020, 13:52:16
Son Yorum: Admin
  Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak Admin 0 487 15-07-2020, 13:45:20
Son Yorum: Admin
  Demirözü Belediyesi Zabıta Memuru Alacak Admin 0 514 15-07-2020, 13:38:45
Son Yorum: Admin
  Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alacak Admin 0 483 15-07-2020, 13:29:05
Son Yorum: AdminGörüntüleyenler: 1 Ziyaretçi